За Нас

А.Д. „ЕЛЕНИЦА“ - Струмица е основано како керамидна фабрика „ЕЛЕНИЦА“ - Струмица со решение на Народниот одбор на општина Струмица бр. 127 од 02.03.1954 година, чија дејност била производство на фалцовани тули и керамиди и производство на тули и вар.

Од 03.12.1970 година претпријатието работи како Индустрија за градежни материјали и занаетски работи „ЕЛЕНИЦА“ - Струмица, со тоа што покрај поранешните дејности обавува и занаетски работи и тоа: браварија, водовод со канализација, парно греење, електрика и лимарија со бел метал. При усогласувањето со Законот за здружен труд од 08.12.1978 година претпријатието се регистрира како Работна организација за производство на градежни материјали „ЕЛЕНИЦА“ - Струмица, без основни организации на здружен труд во својот состав, со следните дејности: производство на тули и керамиди, блокови за зидање од глина, шупливи блокови од глина за тавани и сводови (монта тавански кули, трговија на големо и мало со непрехрамбени производи - градежни, санитарни и инсталациони материјали).

Кон крајот на 1989 година се врши усогласување со Законот за претпријатија и на 14.12.1989 година претпријатието се регистрира како Претпријатие во општествена собственост Индустрија за градежни материјали „ЕЛЕНИЦА“ - Струмица, при што се врши проширување на дејноста со извоз на сопствено производство и превоз на стоки во друмскиот сообракај.

После започнувањето на сопственичката трансформација според Законот за општествен капитал на 06.08.1991 година претпријатието се регистрира како Друштво со ограничена одговорност Индустрија за градежни материјали „ЕЛЕНИЦА“ - П.О. - Струмица, при што дејноста на претпријатието е проширена и со трговија на мало и големо со прехрамбени и непрехрамбени производи. Под истото име и со истите дејности претпријатието работи и денес.